เกี่ยวกับเรา

ACRM

บริษัท เอซีอาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 ให้บริการด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ รวมถึงประโยชน์สูงสุดของเจ้าของร่วม และผู้พักอาศัยเป็นหลัก

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ดีที่สุด โดยให้ความสำคัญกับการสร้างชุมชนแห่งความสุข ปลอดภัย เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

บริหารโดยใช้หลักการ
มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้า
มีแนวทางในการทำงานที่เป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่สามารถตรวจสอบได้
สร้างชุมชนน่าอยู่ และรักษาสิ่งแวดล้อม
เป็นองค์กรที่น่าอยู่
มีส่วนร่วมในการแบ่งปันช่วยเหลือสังคม

จำนวน จังหวัด
ที่ ACRM บริหารโครงการในปัจจุบัน
จำนวน โครงการ
ที่ ACRM บริหารงานในปัจจุบัน
จำนวน ยูนิต
ที่ ACRM บริหารงานในปัจจุบัน
จำนวน ตารางเมตร
ที่ ACRM บริหารงานในปัจจุบัน

ลูกค้าของเรา