เกี่ยวกับเรา

ACRM

บริษัท เอซีอาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 ให้บริการด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ รวมถึงประโยชน์สูงสุดของเจ้าของร่วม และผู้พักอาศัยเป็นหลัก

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย ที่มีมาตรฐาน บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และไว้วางใจได้

พันธกิจ (Mission)

บริหารงานโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ได้รับความพึงพอใจในบริการ มีมาตรฐานการทำงาน (บริหารจัดการอาคาร ระบบวิศวกรรม ระบบบัญชี ธุรการ จัดซื้อจัดจ้าง กฎหมาย) ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างชุมชนน่าอยู่ในอาคารที่บริหารจัดการ เป็นองค์กรที่น่าอยู่ และแบ่งปันช่วยเหลือสังคม

จำนวน จังหวัด
ที่ ACRM บริหารโครงการในปัจจุบัน
จำนวน โครงการ
ที่ ACRM บริหารงานในปัจจุบัน
จำนวน ยูนิต
ที่ ACRM บริหารงานในปัจจุบัน
จำนวน ตารางเมตร
ที่ ACRM บริหารงานในปัจจุบัน

ลูกค้าของเรา