เกี่ยวกับเรา

ACRM

บริษัท เอซีอาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 ให้บริการด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ รวมถึงประโยชน์สูงสุดของเจ้าของร่วม และผู้พักอาศัยเป็นหลัก

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย ที่มีมาตรฐาน บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และไว้วางใจได้

พันธกิจ (Mission)

มีมาตรฐานในทุกด้านๆ ไม่ว่าจะเป็นบริหารจัดการอาคาร ระบบวิศวกรรม ระบบบัญชี ธุรการ จัดซื้อจัดจ้าง กฎหมาย รวมถึงระบบคัดสรรและพัฒนาบุคลากร บริหารงานอย่างมีแบบแผนตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด และเป็นองค์กรที่น่าอยู่ และแบ่งปันช่วยเหลือสังคม

จำนวน จังหวัด
ที่ ACRM บริหารโครงการในปัจจุบัน
จำนวน โครงการ
ที่ ACRM บริหารงานในปัจจุบัน
จำนวน ยูนิต
ที่ ACRM บริหารงานในปัจจุบัน
จำนวน ตารางเมตร
ที่ ACRM บริหารงานในปัจจุบัน

ลูกค้าของเรา