บริการของ ACRM

สร้างความพึงพอใจให้กับเจ้าของร่วม
พัฒนาปรับปรุง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างความมีส่วนร่วมของทุกกลุ่ม
เพื่อชุมชนที่น่าอยู่
โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตรวจสอบประสิทธิภาพโครงการสม่ำเสมอ

บริการของ ACRM

ACRM ให้บริการด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ รวมถึงประโยชน์สูงสุดของเจ้าของร่วม และผู้พักอาศัยเป็นสำคัญ
iPhone
ความสมบูรณ์ของพื้นที่ และอุปกรณ์ส่วนกลาง

ACRM ยึดหลักการบริหารจัดการพื้นที่ และอุปกรณ์ส่วนกลางให้สมบูรณ์อยู่เสมอ ด้วยหลักการ สะอาด สะดวก ปลอดภัย พร้อมใช้ตลอดเวลา

วางแผน และควบคุมการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมบัญชีส่วนกลางของ ACRM ถือเป็นทีมงานที่มีความเข้มแข็ง วัตถุประสงค์หลักของทีม คือการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บำรุงรักษาระบบต่างๆ ของโครงการ

ทีมวิศวกรรมของ ACRM ได้รับการชื่นชมอย่างต่อเนื่อง ในการบำรุงรักษาระบบต่างๆของโครงการ โดยมีกระบวนการสำคัญของ ACRM อันได้แก่
- การบำรุงรักษาระบบเชิงป้องกัน (Preventive & Maintenance)
- การดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้เสมอ (Corrective)
- การปรับปรุงพัฒนา (Improvement) เพื่อช่วยลดภาระ ค่าใช้จ่ายของโครงการ

บริหารจัดการ บริษัทคู่สัญญา

บริหารจัดการบริษัทคู่สัญญา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทาง ACRM วางไว้ ไม่ว่าจะเป็น การรักษาความปลอดภัย ความสะอาด รวมไปถึงบริษัทผู้รับเหมาต่างๆ

บริหารจัดการด้านกฏระเบียบ การพักอาศัยร่วมกัน

ACRM มีทีมที่ให้คำปรึกษาทางด้านงานนิติกรรม และกฎหมาย เพื่อให้การพักอาศัยร่วมกันเป็นไปตามกฏระเบียบ เพื่อให้ท่านเจ้าของร่วม และผู้พักอาศัยทุกท่าน พักอาศัยอย่างมีความสุข

แอพพลิเคชั่น (Application)

ACRM เลือกใช้งานแอพพลิเคชั่น (Application) ที่ใช้งานง่าย ไม่ซ้ำซ้อน แต่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ท่านเจ้าของร่วม และผู้พักอาศัย ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น และช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงาน ทำให้จัดการปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

ACRM ACRM ACRM ACRM ACRM ACRM ACRM ACRM ACRM