บริษัท เอซีอาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 216/65 แอล.พี.เอ็น. ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 | โทร. 02 285 4645

บริการของ "ACRM"

มาตรฐานที่ดีกว่า- ดำเนินการวางระบบ ควบคุมดูแลเกี่ยวเนื่องกับงานอาคาร เช่น

1.1 การรักษาความปลอดภัย
1.2 การรักษาความสะอาด
1.3 การดูแลสวน
1.4 การป้องกันปัญหาจากปลวกและแมลงรบกวน
1.5 การป้องกันปัญหาจากผู้รับเหมาตกแต่งห้องชุด
1.6 การตรวจสอบสภาพอาคารโดยทั่วไป
1.7 การบริหารพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่จอดรถ
1.8 การจัดประชุม
1.9 การซ้อมอพยพหนีไฟ
1.10 การจัดกิจกรรมต่าง ๆ


ACR-Managemant

- ดำเนินการจัดทำแผนการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมของอาคารชุดให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคง ปลอดภัยและถูกต้องตามหลักวิชาช่างตามมาตรฐานวิศวกรรม เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น


ACR-Managemant

- ดำเนินการจัดทำระบบบัญชี จัดทำงบดุลแสดงจำนวนสินทรัพย์และหนี้สินกับทั้งบัญชี รายรับ-รายจ่ายและจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ

ACR-Managemant

- ดำเนินการจัดทำระบบข้อมูลของอาคารชุดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นระบบข้อมูลบัญชีการเงิน ระบบงานวิศวกรรมอาคารและระบบงานอาคารต่างๆ โดยจัดทำเป็นระบบแฟ้มข้อมูลที่สามารถ ให้คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดและเจ้าของร่วมตรวจสอบได้ตลอดเวลา ณ สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด

ACR-Managemant

- ดำเนินการจัดทำการหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบในการจัดซื้อจัดจ้างและ ประมูลตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป โดยเสนอต่อคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อ พิจารณาคัดเลือกและตัดสินใจ และรายงานผลให้เจ้าของร่วมทราบโดยทั่วกัน

ACR-Managemant

- ดำเนินการให้คำปรึกษาด้านนิติกรรมและกฎหมาย เช่น คำแนะนำเรื่องภาษีอากร และนิติกรรมสัญญาต่างๆ

ACR-Managemant

- ดำเนินการประชาสัมพันธ์และสื่อสารสองทาง โดยเน้นการสื่อสารกับเจ้าของร่วม เพื่อรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ

ACR-Managemant

- ดำเนินการจัดให้มีการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติอาคารชุดกำหนดไว้ เช่น การประชุมใหญ่สามัญประจำปีประชุมใหญ่วิสามัญของเจ้าของร่วมตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อ รับรองในวาระสำคัญและการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ACR-Managemant