บริษัท เอซีอาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 216/65 แอล.พี.เอ็น. ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 | โทร. 02 285 4645

โครงการที่ ACRM
บริหารงานในปัจจุบันโครงการที่เราดูแล

บริษัท เอซีอาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (ACRM) ให้บริการบริหารอาคารชุดหลายโครงการ ดังต่อไปนี้