ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นครอบครัว ACRM กับเรา

ผู้จัดการอาคาร

คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารอาคารอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป (จำนวน 301-1000 ห้องชุด)
 • มีความรู้ ความเข้าใจ พรบ. อาคารชุด และมีทักษะในงานด้านบริหารอาคารเป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการประสานงาน การนำเสนองาน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีภาวะความเป็นผู้นำ รับผิดชอบในการทำงาน และจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม สามารถบริหารจัดการทีมได้ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความอดทน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีความกระตือรือร้น มีใจรักในงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สมัครตำแหน่งนี้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย / หญิง จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทางด้านเจ้าหน้าที่อาคารอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการเรียนรู้ และมีใจรักงานบริการ มีความรู้ด้านงานช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการสื่อสารดี มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการเรียนรู้ และมีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดันได้
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ (ระดับพอใช้)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
สมัครตำแหน่งนี้

เจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย / หญิง จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการอาคารอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีทักษะในการเรียนรู้ และ มีใจรักงานบริการ มีความสามารถในการสื่อสารดี มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
 • มนุษยสัมพันธ์ดี / มีทักษะในการเรียนรู้ และมีใจรักงานบริการ สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดันได้
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ (ระดับพอใช้)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
สมัครตำแหน่งนี้

หัวหน้าช่างประจำอาคาร

คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงอาคาร หรือสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานบริหารอาคาร จำนวน 500 ห้องชุดขึ้นไป
 • มีความอดทน รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย จัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม และสามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะในการประสานงาน และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความกระตือรือร้น และมีใจรักในงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการทีม มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ (ระดับดี)
สมัครตำแหน่งนี้

ช่างประจำอาคาร

คุณสมบัติ
 • เพศชาย จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านซ่อมบำรุงอาคาร 1-3 ปี
 • มีความรู้ ความเข้าใจ และ ทักษะในงานช่าง เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสื่อสาร เป็นต้น
 • มีทักษะในการเรียนรู้ มีใจรักงานบริการ และมีทักษะการทำงานเป็นทีม
 • มีความซื่อสัตย์ / สามัคคี มีความอดทนและรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
สมัครตำแหน่งนี้

ร่วมเป็นครอบครัว ACRM

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-285-3585, 094-552-8150
LINE ID: hr.acrm อีเมล hr.acrm3@gmail.com
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล
เบอร์ติดต่อ
อายุ
ตำแหน่งที่สนใจ
เงินเดือนที่คาดหวัง
วันที่สามารถเริ่มงานได้
ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
แนบไฟล์ประวัติการทำงาน
นโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคล
746243